Joen Loka | Ympäristönhuoltopalvelut
Päivystys 24h
|

Putkistokuvaus

Teemme putkistojen ja viemäreiden kuvauksia Joensuun ja Kuopion toimipisteistä.

Yli 30 vuoden kokemuksemme putkistokuvauksesta ja jatkuvat investointimme uusimpaan kuvausteknologiaan mahdollistavat laadukkaan kuvauspalvelun tuottamisen. Uuden kuvaustekniikan avulla pystymme tuomaan asiakkaillemme laadukkaan ja informatiivisen kuvauspalvelun lisäksi myös suoranaisia taloudellisia säästöjä. Putkistokuvaajillamme on tv-kuvaajakortit, mikä takaa asiantuntevan kuvauksen suorittamisen ja analysoinnin raportointeineen.

Putkistokuvauksella saadaan tieto putkiston tämän hetkisestä kunnosta ja tulevista korjaustarpeista. Kuvamateriaalin pohjalta on tulkittavissa putkistossa esiintyvät rikkoutumat, painaumat, irronneet liitokset ja irtokertymät. Kuvauksesta jää asiakkaalle kuvausraportin lisäksi aina myös USB-tikkulla oleva tallenne sekä viettokaltevuusmittaus-raportti. Palvelun tilaajan on tällöin helppo tarkastella kuvattua putkistoa toimittamallamme analysointi ohjelmalla. Tästä on etua myöhemmin kohteen korjausta tai saneerausta suunnitellessa. Kuvattavia putkistoja ovat esimerkiksi:

  • salaoja- ja kattovesiputkistot
  • ilmastointiputkistot
  • viemäriputkistot 

UUTUUS! DigiSewer kuvaus

Joen Lokan huippumoderni kuvauskalusto on päivittynyt uusimmalla DigiSewer kuvausmenetelmää käyttävällä kameralla. Tämä viimeisintä kuvaustekniikka edustava työmenetelmä nopeuttaa, tehostaa ja helpottaa putkistokuvausta ja kuvamateriaalin analysointia. DigiSewer kuvauksen edut  perinteiseen CCTV kuvaukseen verrattuna ovatkin kiistattomat. Katso lisää Digisewer kuvauksen eduista tästä.

Joen Lokan huippumoderni kuvauskalusto on päivittynyt uusimmalla DigiSewer kuvausmenetelmää käyttävällä kameralla. Tämä viimeisintä kuvaustekniikka edustava työmenetelmä nopeuttaa, tehostaa ja helpottaa putkistokuvausta ja kuvamateriaalin analysointia.

Tarkkuus ja selkeys
Digikamera kuvaa viettokaltevuus käyrin putkiston sähköiseen muotoon 1 mm:n välein. Tämä luo selkeän ja helposti analysoitavan kokonaisuuden putkistosta. Kuvamateriaalia onkin entistä helpompi tarkastella kohteen analysointi vaiheessa. Videokuvausta tarkempi kuvanlaatu mahdollistaa myös entistä tarkemman ja virheettömämmän kohteen kuntoarvioinnin.

Nopeus ja mitattavuus
DigiSewer menetelmällä kuvatut putkistorakenteet ovat jälkikäteen kuvamateriaalista täysin mitattavissa. Mitattavuus helpottaa erityisesti kohteen jatkotoimenpiteiden suunnittelua. Tästä seuraa materiaalihävikin vähentyminen sekä kohteessa tapahtuvien asennustöiden nopeutuminen. DigiSewer menetelmällä kuvatessa ei putkistossa tarvita lainkaan pysähdyksiä. Tämä osaltaan myös nopeuttaa putkistokuvaus prosessia.

Asiakkaan säästöt
DigiSewer kuvauksella syntyneet säästöt näkyvät asiakkaillamme useissa eri muodoissa. Kuvaustapahtuman nopeutumisen lisäksi kuvauksesta saatu informaatio on aikaisempaa tarkempaa. Informaatiota on myös analysointi vaiheessa käytössä huomattavasti perinteistä CCTV kuvausta enemmän. Tämä tuo jatkotoimenpiteissä kustannussäästöjä suunnittelun ja toteutuksen osalta. Nykyaikainen kuvamateriaali mahdollistaa koko kaivonvälin nopean tarkkailun. Kuvamateriaalin mukana saatava  helppokäyttöinen analysointiohjelma vähentää huomattavasti kohteen analysoinnin vaatimaa aikaa.

Putkiston paikannus

Kaivoja ja putkistoja voidaan paikantaa metallinpaljastimen lisäksi erityisellä paikannuslaitteella. Paikannuslaitteen toiminta perustuu putkessa kulkevan robottikameran lähetinsondin lähettämään signaaliin. Signaalin perusteella on mahdollista selvittää myös metallittomien putkien ja viemäreiden maanalainen sijainti sekä syvyys.

Viemäreiden ja putkistojen reittien paikannukseen voidaan käyttää lisäksi savutestausta, jossa alipaineistuksen jälkeen putkistoon tai viemäriin johdetaan terveydelle vaaratonta savua.

Uusi ympäristöystävällinen kuvausauto

Ympistöystävälliinen toimintatapa laajenee nyt myös viemärikuvauspalveluihin. Joen Loka:n uusimmalla  kuvausautolla pystyy työskentelemään jopa 8 tuntia akkujen voimalla ilman, että auton tarvitsee olla käynnissä työpäivän aikana.

Alan viimeisimmällä tekniikalla varustellussa uudessa kuvausautossa on iPEK kamerajärjestelmä ja 300 metrin pituinen kuvauskaapeli. Kamerajärjestelmässä on automaattinen eteen- ja taaksepäin kelaus, jonka avulla kuvaus on mahdollista suorittaa erityisen tarkasti esim. kohteissa, joissa poistetaan juuria viemäristä.

Tulevaisuudessa siirrymme lähettämään kuvausraportit suoraan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Näin vältytään turhalta paperisten raporttien tulostamiselta ja postituksen aiheuttamalta ympäristökuormitukselta. 

4 x 4 neliveto mahdollistaa pääsyn vaativampaankin työkohteeseen.

Hankalissa maasto-olosuhteissa sijaitsevia kohteita varten käytössämme on lisäksi etäyksikkö.

Viemäreiden tutkimukset

Putkistojen ja viemäriverkoston kuntokartoitus
Alueen tai kiinteistön viemäriverkoston kunnon ja elinkaaren selvitys vaatii putkiston sisäpuolista kuvausta. Kuvauksen pohjalta tehdään kohteesta kuntokartoitus. Kuntokartoitus antaa luotettavaa tietoa putkiston nykytilasta. Kuntokartoituksen pohjalta voidaan myös tehdä johtopäätökset putkiston tulevasta saneeraus tarpeesta. Putkiston kuntokartoitus on syytä tehdä silloin kun putkiston käyttöikä alkaa laskennallisesta olla lopussa. Kuntokartoituksella voidaan selvittää myös erilaisten saneerausmenetelmien soveltuvuus kohteeseen. Palvelun tilaamisen ajankohtaisuudesta viestivät käyttöiän loppumisen lisäksi myös toistuvat viemäriverkoston ongelmat.

Putkistojen tiiveyskokeet
Viemäreiden savutestauksella saadaan tarkkaa tietoa viemäreiden ja putkistojen tiiveydestä sekä mahdollisista vuotokohdista. Tiiveyskokeessa putkisto ylipaineistuksen lisäksi täytetään terveydelle vaarattomalla savulla, tällöin vuotokohdat löytyvät takuulla.

Uusien viemäreiden käyttöönottotarkastus
Uusien viemäreiden käyttöönottotarkastuksessa selvitetään viemäreiden tekninen toimivuus. Tarkastuksen avulla voidaan selvittää putkiston toimivuus mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa, jolloin tarvittavat muutokset putkiston rakenteisiin ovat vielä mahdollisia. Samalla työn tilaaja varmistuu myös putkitöiden asianmukaisesta paikalleen asennuksesta.